უკაბელო სითბური დეტექტორი LH-201 » დაცვითი სისტემები

    

    Dust proof to avoid false alarm, Temperature sensor of high accuracy, Alarm reset: power failure reset.
    Alarm temperature 57 degree, Indicator: flash every 10s, Ceiling mounted.


კონტაქტი

შენი IP არის:
lexo5555

თამრიკო

david_carauction

მაიკო